Scientific committee members, SPSD workshop

Chairman, SPSD Workshops

HUANG, Guangwei, Prof. PhD, Sophia University

Co-Chair

ANDO , Ryosuke, Dr. Toyota Transportation Research Institute

LI, Yan, Prof. Ritsumeikan Asia Pacific Univ.

SHEN, Zhenjiang, Prof. PhD, Kanazawa University

 

Board members

CHEN, Lin, Dr. Hiroshima University

HONJO, Tsuyoshi. Prof. Ph.D. Chiba University

KAWAKAMI, Mitsuhiko, Prof. PhD, Kanazawa University 

KINOSHITA, Takeshi. Assoc. Prof. Ph.D. Chiba University

OHGAI, Akira, Prof. PhD, Toyohashi University of Technology 

OSARAGI, Toshihiro, Prof. PhD, TOKYO Institute of Technology 

QIAN, Xuepeng, Assoc. Prof. Ritsumeikan Asia Pacific Univ.

SUGIHARA, Kenichi, PhD, Prof. Gifu Keizai University

UEHARA, Misato, Assoc,Prof. Dr. Shinshu Univ. 

YE, Kyungrock, Assoc. Prof. PhD, LEARN

YING, Jiangqian, Prof. PhD. Gifu University

ZHANG, Junyi, Prof. PhD. Hiroshima University

ZHAO, Shicheng, Assoc. Prof. PhD. Kyusyu University