Youth Commission

CAO, Zhenjing, Tsinghua University

CHEN, Cheng, Tongji University

HU, Weijie, The University of Sydney

LI, Miaoyi, Fuzhou University

LIU, Miao, Shanghai Planning Institute

LONG, Ying, Tsinghua University

PAI, Yinen, Chenggong University 

WANG, Jingyuan,   Beihan University

 

Contact

LI, Miao

Dr, Fzhou University 

E-mail: limiaoyichn@sina.cn